5. bekkur


5. bekkur 2014-2015

Íslenska

Hæfniviðmið:

Stefnt skal að því að nemendur þjálfist í framsögn og í að flytja mál sitt fyrir áheyrendur. Geti tjáð og rökstutt skoðanir sínar. Geti skrifað læsilegan texta og vel uppbyggðan. Þjálfist í notkun málfræðihugtaka. Geti nýtt sér stafsetningarreglur við ritun texta. Þekki helstu orðflokka s.s. no. so. lo. Efli orðaforða og lesskilning. Geti nýtt sér veraldarvefinn og orðabækur til upplýsingaöflunar. Geti haldið utan um vinnu sína með skipulögðum hætti.

 

Viðfangsefni:

Nemendur lesa ýmsa bókmenntatexta, smásögur, þjóðsögur, ljóð og blaðagreinar  Vinna út frá því ýmis verkefni með endursögn, ritun og á myndrænan hátt. Skrifa í skólablaðið  og semja eigið efni í vinnubækur. Vinna ýmis málfræðiverkefni s.s. orðflokkaverkefni. Læra ýmis orðtök, málshætti og skoða merkingu þeirra. Æfa framburð og framkomu við ræðumennsku. Lesa bækur að eigin vali af skólabókasafni eða bókasafni heimilanna. Vinna að höfundakynningu sem flutt er fyrir áheyrendur. Vinna verkefni á leikrænan hátt s.s í tengslum við árshátíð skólans á vorönn. Glærukynningar og veggspjöld. Læra að setja sér markmið og áætlanir.

 

Lykilhæfni

Stefnt skal að því að nemendur:

Tjáning og miðlun

·      flytji eigið efni og annarra.

·      búi til veggspjöld og glærukynningar.

·      skrifi í skólablaðið.

 

Skapandi og gagnrýnin hugsun

·      semji sögur og ljóð.

·      leiklesi texta og nýti sér látbragðsleik við ljóðatúlkun.

·      beiti frumlegri og skapandi hugsun við veggspjaldavinnu.

 

Sjálfstæði og samvinna

·      vinni saman að ýmsum verkefnum og einnig í einstaklingsvinnu.

·      nýti samvinnunám og hjálpist að.

 

Nýting miðla og uppýsinga

·      birti verkefni í skólablaði og á veggjum skólans.

·      lesi og kynni verkefni fyrir nemendum og starfsfólki skólans.

·      taki myndir af vinnuferli og lokaniðurstöðu og birti á vef skólans.

 

Ábyrgð og mat á eigin námi

·      setji sér markmið og áætlanir.

·      skili verkefnum á tilsettum tíma.

·      meti sína vinnu og annarra.

·      haldi utan um sín verkefni.

·      gangi vel um myndavélar, tölvur og aðra muni skólans.

 

 

Stærðfræði


Hæfniviðmið:

Stefnt skal að því að nemendur kynnist helstu hugtökum s.s. mengi, stak, plús, mínus, jafn mörg, stærri en, minni en, geti notað mælitæki, svo sem reglustiku, málband, vog og skráð niðurstöður, þekki einföldustu atriði varðandi mál og vog, þekki og geti lýst helstu formum rúmfræðinnar, þjálfist í hugarreikningi, læri undirstöðuhugtök og táknmál stærðfræðinnar, nái góðum tökum á grunnaðferðum stærðfræði og færni í að nota þá kunnáttu í daglegu lífi og til frekara náms.

 

Viðfangsefni:

Unnið er með það að leiðarljósi að nemendur öðlist alhliða hæfni til að nota stærðfræði sem lifandi verkfæri í fjölbreyttum tilgangi og við ólíkar aðstæður. Unnið er með vinnubækur, farið í leiki. Rætt um tölur. mynstur, hugtök og stærðfræðin tengd daglegu lífi. Tölvuforrit notuð samhliða bókum ásamt leikjum.

 

Lykilhæfni

Stefnt skal að því að nemendur:

Tjáning og miðlun

·      taki þátt í samræðum um spurningar og svör sem eru einkennandi fyrir stærðfræði.  

·      setji fram og ræði úrlausnir sínar og annarra.

 

Skapandi og gagnrýnin hugsun

·      leysi stærðfræðiþrautir sem gefa tækifæri til að beita innsæi.

·      noti áþreifanlega hluti og eigin skýringarmyndir.

 

Sjálfstæði og samvinna

·      taki þátt í samræðum um spurningar og svör sem eru einkennandi fyrir stærðfræði.      

·      vinni saman að lausnum.

 

Nýting miðla og upplýsinga

·      noti hentug verkfæri, þar með talin hlutbundin gögn, reiknirit, talnalínu, vasareikna og tölvur til rannsókna á stærðfræðilegum viðfangsefnum.

·      sæki upplýsingar og gögn í rafræna miðla.

 

Ábyrgð og mat á eigin námi 

·      haldi vel um námsgögn og sýni reglulega fram á framvindu náms.

 

Samfélagsfræði

 

Hæfniviðmið:

Stefnt skal að því að nemendur fái innsýn inn í landnámstímabilið og líf fólks á fyrstu árum Íslands byggðar, læri forna leiki, fræðist um siði og venjur í daglegu lífi, kynnist nokkrum þáttum Íslandssögunnar til ársins 1550. Læri m.a. um: kristnitökuna, ættarveldið Sturlungaöld, Ara fróða, Snorra Sturluson. Læri um stöðu kvenna og barna. Fræðist um Guðríði Þorbjarnardóttur og ferðir hennar.

 

Viðfangsefni:

Landnám Íslands og landafundir víkinga. Líf, störf og leikir landnámsmanna borin saman við okkar daglega líf. Ýmis verkefni unnin í máli og myndum. Tölvutæknin nýtt og veraldarvefur. Nemendur búa til hneftafl og læra leikreglur, búa til námsspil (stiga- og slönguspil) úr námsefninu með aðstoð kennara, skrifa rúnaletur, taka þátt í sláturgerð ásamt öðrum nemendum skólans. Miðaldalíf á Íslandi, líf höfðingja og almúgafólks. Atvinnulíf og fiskveiðar.

Lykilhæfni

Stefnt skal að því að nemendur:

Tjáning og miðlun

·      vinni veggspjöld til kynningar og hafi alla verklega vinnu til sýnis í skólanum.

·      ljósmyndi og sýni vinnuferli í einstaka verkefnum.

·      séu virkir í umræðu um námsefnið.

 

Skapandi og gagnrýnin hugsun

·      finni út hvernig best er að vinna ákveðin verkefni, velji vinnulagið.

·      búi til námsspil.

·      rýni nánar í ákveðna þætti s.s leturgerð og matargerð og beri saman nútíð og fortíð.

 

Sjálfstæði og samvinna

·      vinni verkefni sjálfstætt og í samvinnu.

·      finni út hvernig best er að vinna ákveðin verkefni, velji vinnulagið.

 

Nýting miðla og upplýsinga

·      nýti veraldarvef og ýmsar fræðibækur til upplýsingaöflunar.

·      ljósmyndi verkefni sín fullunnin og setji á veraldarvef (heimasíðu/facebooksíðu skólans).

·      leiki ákveðna atburði sögunnar og taki upp á myndband.

 

Ábyrgð og mat á eigin námi

·      ræði um hvernig til tókst og hvað megi betur fara.

·      gefi sér og samnemendum sínum  umsögn um ákveðin verkefni vetrarins.

(Að vori metur kennari vinnuna og hefur til hliðsjónar umsagnir  nemenda  og gefur umsögn.)

 

Náttúrufræði

 

Hæfniviðmið:

Stefnt skal að því að nemendur kynnist tilraunum og framkvæmdum þeirra ásamt skýrslugerð, fræðist um eðli krafta, tækni og véla, fræðist um mælingar, metrakerfið, tímamælingar og hraðamælingar, fræðist um jörðina, sólina og tunglið, kynnist landmótun, ytri öflum, gróður- og jarðvegseyðingu, fræðist um lofthjúp jarðar, loftslag á Íslandi og veðrið, þekki hvernig hljóð myndast s.s. bylgjur, tónhæð, hljóðstyrkur, hljómburður og hljóðfæraleikur.

 

Viðfangsefni:

Unnið er með grunnbókum um efnið. Skrifleg verkefni, umræður sem og verklegar tilraunir. Nágrenni og aðstaða skólans notuð til að auka skilning nemenda sem og auka fjölbreytni náms. Auðvelt aðgengi upplýsinga og fræðsluefnis á veraldarvefnum nýtt til kennslu sem og verkefnavinnu.

 

Lykilhæfni

Stefnt skal að því að nemendur:

Tjáning og miðlun

·      taki þátt í samræðum og túlki verkefni, sem síðan eru gerð aðgengileg öðrum, á eins fjölbreyttan hátt og kostur er.

 

Skapandi og gagnrýnin hugsun

·      ræði saman og finni leiðir til ólíkra lausna sem uppsetning verkefna og skoðun á náttúrufyrirbærum kallar á.

Sjálfstæði og samvinna

·      vinni verkefni sameiginlega og í einstaklingsvinnu.

 

Nýting miðla og upplýsinga

·      nýti tölvur, veraldarvef og sjónvarp við verkefnavinnu.

 

Ábyrgð og mat á eigin námi

·      haldi vel um námsgögn og nýti sér þau við úrlausn verkefna.

 

 

Átthagafræði

 

Hæfniviðmið:

Stefnt skal að því að nemendur taki þátt í og þekki hlutverk sitt í umhverfisvernd. Geri sér grein fyrir þróun byggðar og atvinnuhátta, kynnist nærumhverfi sínu með upplifun, reynslu, gagnasöfnun og úrvinnslu. Læri örnefni í heimabyggð, tengi þau við staði og þekki söguna á bak við þau. Fái innsýn í líf bænda nútímans og kynni sér búrekstur.

 

Viðfangsefni:

Nemendur taka þátt í verkefnum tengdum náttúru, umhverfismálum og umhverfisvernd.

Bæir og atvinnuhættir í sunnanverðum Snæfellsbæ. Nemendur uppfæra heimasíðuverkefni skólans frá árinu 2000 og tengja við sögur í söguverkefni. Ár og vötn á svæðinu einnig tekin fyrir í verkefninu.

Lesin Eiríks saga rauða sem að hluta til tengist heimabyggð og segir m.a. sögu Guðríðar Þorbjarnardóttur frá Laugarbrekku.

Sérstaklega verður gætt að örnefnum í Snæfellsbæ tengdum sögunni

Sauðfjárbúskapur: Heimsókn í fjárhús á sauðburði. Störf bóndans og afurðir af ám. Ræktun, hagaganga. Viðtöl við bændur.

Mjólkurframleiðsla – nautgriparækt. Heimsókn í fjós á mjaltatíma. Störf bóndans og afurðir úr mjólk. Kýr. Kjötframleiðsla, ræktun. Viðtöl við bændur.

 

Lykilhæfni

Stefnt skal að því að nemendur:

Tjáning og miðlun

·      ræði vettvangsferðir og vinni úr þeim á myndrænan og skriflegan hátt.

·      gefi út uppfærða heimasíðu með fjölmörgum upplýsingum.

·      kortleggi myndrænt söguslóðir Eiríks sögu í Snæfellsbæ og búi til sýningar í skólanum.

 

Skapandi og gagnrýnin hugsun

·      skrái rafrænt þær upplýsingar sem aflað var í vettvangsferðum og með viðtölum og átti sig á hvaða upplýsingar eru mikilvægar fyrir verkefnið og hverjar ekki.

·      tengi sögur og sagnir við staði og velti fyrir sér trúverðugleika þeirra.

·      finni lausnir á vandamálum sem upp kunna að koma við úrlausn verkefna.

·      læri að setja saman skynsamlegar spurningar fyrir viðtöl við bændur.

 

Sjálfstæði og samvinna

·      vinni með öðrum og ræði saman um úrlausn verkefna.

·      finni sér leiðir til upplýsingaöflunar.

·      sýni frumkvæði við verkefnavinnu.

 

Nýting miðla og upplýsinga

·      geti nýtt sér veraldarvef og fræðibækur til upplýsingaöflunar og skráð niður.

·      sýni vinnuferlið og skýri í máli og myndum.

·      birti verkefnin  ýmist sem vefsíðu, í skólablaði, á fésbókarsíðu og á vorsýningu skólans.

 

Ábyrgð og mat á eigin námi

·      taki ábyrgð á þeim tækjum og tólum sem notuð eru við vinnuna s.s. borðtölvur, spjaldtölvur og myndavélar.

·      meti ákveðin verkefni í sjálfsmati og jafningjamati.

  

Enska

Viðfangsefni:

Lífstíll og heilsa, íþróttir, þjóðsögur og ýmsar smásögur,  tilheyrandi verkefni af netmiðlum og öðru valin af kennara.  Samtalsæfingar.  Krossgátur, leikir og spil.

 

Lykilhæfni

Stefnt skal að því að nemendur:

Tjáning og  miðlun

·      þjálfist í lestri og flutningi texta upphátt og í samtölum.

·      geti beitt mismunandi lestraraðferðum eftir eðli og tilgangi texta. 

·      geti tjáð sig um daglegt líf, nánasta umhverfi og það sem stendur þeim næst. 

·      leggi áherslu á málnotkun, framburð, orðaval og áherslur.

 

Skapandi og gagnrýnin hugsun

·      sýni frumkvæði í efnistökum og úrvinnslu verkefna og noti til  þess þær aðferðir sem eru í boði svo sem leitarvélar, orðabækur og upplýsingar á vefsíðum.

 

Sjálfstæði og samvinna

·      geti sýnt sjálfstæði í  vinnubrögðum. 

·      vinni saman í pörum og hópum í fjölbreyttum verkefnum, í samvinnu og undir leiðsögn.

 

Nýting miðla og upplýsinga

·      tileinki sér þekkingu með margvíslegum aðferðum.

·      nýti sér margvíslega miðla s.s.  orðabækur, leiðréttingarforrit, og leitarvélar við efnistök og  rafræna miðla á ábyrgan hátt.

 

Ábyrgð og mat á eigin námi

·      setji sér raunhæf markmið.

·      geri sér grein fyrir hvar þeir standa í námi, vinnubrögðum og frammistöðu. 

·      beiti aðferðum til að skipuleggja sig betur þar sem þörf er á. 

·      vinni sjálfsmat/jafningjamat og taki þátt í umræðum um efnistök, frammistöðu og vinnu.

  

Myndmennt

 

Hæfniviðmið:

Stefnt skal að því að nemendur geti sagt frá vinnuferli frá hugmynd til afurðar. Geti nýtt sér efni, tæki og tól, viðeigandi aðferðir til að takast á við fjölbreytt viðfangsefni.  Geti unnið í hóp og sýnt frumkvæði og tillitsemi.  Geti sýnt ábyrga og örugga umgengni við vinnu og frágang.  Geti lagt mat á eigin verk og sýnt skilning á vönduðum vinnubrögðum.

 

 

Lykilhæfni

Stefnt skal að því að nemendur:

Tjáning og miðlun

·      geti beitt mismunandi aðferðum við vinnu verkefna.

·      geti skoðað fjölmarga möguleika við útfærslu verka á sjálfstæðan hátt. 

·      geti greint mun á ýmsum greinum lista og hlutverki þeirra. 

·      geti tjáð sig um verk sín og notað til þess helstu hugtök. 

 

Skapandi og gagnrýnin hugsun

·      nýti sér fjölbreyttar leiðir við vinnu verkefna.

·      hagnýti sér leikni og þekkingu sem þeir búa yfir á persónulegan og gagnrýninn hátt.

 

Sjálfstæði og samvinna

·      sýni sjálfstæði í vinnubrögðum og frumkvæði. 

·      geti tekið tillit til annarra í hópvinnu. 

·      sýni ábyrga og örugga umgengni við vinnu og frágang á vinnusvæði.

 

Nýting miðla og upplýsinga

·      noti á ábyrgan hátt, margvíslegar leiðir og miðla til að dýpka tækni og þekkingu í listsköpun.

 

Ábyrgð og mat á eigin námi

·      leggi mat á eigin vinnu og annarra á sanngjarnan hátt og noti til þess viðeigandi hugtök. 

·      sýni skilning á vönduðum vinnubrögðum. 

·      umgangist tæki og tól af ábyrgð og virðingu. 

·      sýni frumkvæði í umgengni og frágangi á vinnusvæði.

 


Handmennt

 

Hæfniviðmið:

Stefnt skal að því að nemendur læri að bjarga sér með einföldustu viðgerðir og þjálfist í að vinna létt verkefni úr mismunandi efnum.

 

Viðfangsefni:

Nemendur fara aðeins sína leið, velja hvort þeir gera svuntur, púða eða myndir og skreyta með persónulegum myndum, straujuðum og saumuðum á. Hekla og prjóna ýmsa létta hluti eftir eigin vali. Vinna með ullarkembu. Vinna ýmsa nytjahluti úr notuðum efnum og fatnaði. Framkvæma léttar viðgerðir á eigin fötum s.s. festa tölur og laga saumsprettur o.fl.

Allt unnið eftir getu hvers og eins. Áhersla er lögð á að nemendur vinni vel og geti ef svo ber undir aðstoðað félaga sína.

 

Lykilhæfni

Stefnt skal að því að nemendur:

Tjáning og miðlun

·      búi afurðir verka sinna til sýningar fyrir foreldra, aðra aðstandendur og gesti skólans.

·      ræði saman og miðli sín á milli í hverju verkefni þeirra er fólgið.

 

Skapandi og gagnrýnin hugsun

·      geri sér grein fyrir að mistök og tilviljanir geta leitt til óvænts árangurs.

·      átti sig á hvort hugmyndir þeirra í verkefnavali séu raunhæfar.

·      leggi sig fram við skapandi hugmyndir.

 

Sjálfstæði og samvinna

·      séu fúsir til að aðstoða félaga sína og læri af því.

·      sýni sjálfstæði við að leita aðferða og lausna.

 

Nýting miðla og upplýsinga

·      finni hugmyndir og aðferðir í bókum og rafrænum miðlum.

·      umgangist bækur og tæki af virðingu.

 

Ábyrgð og mat á eigin námi

·      vinni vel og nýti tíma sinn vel.

·      átti sig á hvort þeir séu á réttri leið með verkefni.

·      meti hvernig þeim þykir verk sitt og vinna hafa tekist.

  

Tæknimennt

 

Hæfniviðmið:

Stefnt skal að því að nemendur læri að umgangast tölvur og  og nýti sér þær við hverskyns nám. Kynnist forritun sem stjórnar öllu sem gert er í tölvu. Kynnist eiginleikum þess efnis sem unnið er með hverju sinni. Þroski hug og hönd á sem fjölbreytilegastan hátt. Kynnist því að hver og einn getur notað sköpunarmátt sinn og sköpunargáfu til að móta umhverfi.

 

Viðfangsefni:

Hér er farið um víðan völl og af mörgu er að taka. Verkefnin eru unnin úr efnum eins og tré, málmum, plasti og ýmsu öðru sem hentar hverju sinni. Handverkið kennt ásamt hönnun hlutarins. Til þess eru notaðar gamlar aðferðir eins og verklegar æfingar ásamt nýjum aðferðum eins og forritun í tölvu sem lætur forritaða hluti hreyfast. Kennd er undirstöðunotkun á tölvutækni og umgengni við tækin og við veraldarvefinn.

 

Lykilhæfni

Stefnt skal að því að nemendur:

Tjáning og miðlun

·      taki upp myndskeið, segi sögu með myndum (powerpoint). Hér er myndformið allsráðandi.

·      geri stuttmyndir, heimildamyndir, útdrætti.

·      gefi efnið út á sem fjölbreyttastan hátt.

 

Skapandi og gagnrýnin hugsun

·      hanni hluti og komist að virkni þeirra.

·      komist að því að forritun er mikilvægur þáttur til að átta sig á því að hlutir virka ekki rétt nema með skapandi og gagnrýnni hugsun.

 

Sjálfstæði og samvinna

·      vinni saman að því að finna lausnir og leysi einstaklingsverkefni.

 

Nýting miðla og upplýsinga

·      nýti tölvur og sjónvarp.

·      nýti aðgengi upplýsinga og fræðsluefnis á veraldarvefnum til að læra um forrit, skoða hönnun, finna verkefni, hafa samskipti.

·      átti sig á hversu tölvutæknin er orðin stór þáttur í tilveru okkar.

 

Ábyrgð og mat á eigin námi

·      búi afurðir verka sinna til sýningar fyrir foreldra, aðra aðstandendur og gesti skólans.

  

Íþróttir

 

Hæfniviðmið:

Stefnt skal að því að nemendur, efli þol, styrk, kraft og liðleika, skilji mikilvægi reglubundinnar líkamsræktar og finni til þess leiðir við sitt hæfi, fái aukið sjálfstraust,viljastyrk og áræði, fari eftir reglum og virði þær. Kynnist sem flestum greinum íþrótta.

 

Viðfangsefni:

Á íþróttavelli: Hlaup, stökk, boltaleikir og aðrir útileikir.  Aukin áhersla á þennan þátt haust og vor.
Salur: Ýmsir leikir og boltaæfingar til að efla þrek og líkamsuppbyggingu. Hópíþróttir efla samvinnu og áhersla er lögð á þær s.s. blak, fótbolta, handbolta o.fl. Ný grein, golf, eflir sjálfsaga.

Sund: Áhersla lögð á að æfa sem flestar greinar sunds og að nemendur stundi sund reglulega. Aukin áhersla haust og vor. í sundi vinna nemendur eftir fyrirfram ákveðnum  áætlunum sem hver einstaklingur þarf að standa við.

 

Lykilhæfni

Stefnt skal að því að nemendur:

Tjáning og miðlun

·      geti tjáð sig og skilið aðra á sem einfaldastan hátt sem er mikilvægt í t.d. í hópíþróttum.

·      þjálfi sín samskipti þannig að árangur verði af.  

·      fái tækifæri til að miðla reynslu sinni af þjálfun einstakra íþróttasgreina til samnemenda sinna.

 

Skapandi og gagnrýnin hugsun

·      fái tækifæri til að búa til sína eigin leiki og reglur og gera það þannig að allir geti farið eftir þeim.

 

Sjálfstæði og samvinna

·      efli samvinnu í gegnum hópíþróttir.

·      efli sjálfsaga.

·      vinni eftir fyrirfram ákveðnum áætlunum.

 

Nýting miðla og upplýsinga

·      nýti tölvur og sjónvarp og auðvelt aðgengi upplýsinga og fræðsluefnis á veraldarvefnum til að auka áhuga og afla upplýsinga um einstakar íþróttagreinar.

·      nýti spjaldtölvur fyrir tölfræði og skráningu gagna

 

Ábyrgð og mat á eigin námi

·      geri sér grein fyrir að nám í íþróttum er ætlað til að auka lífsgæði þeirra.

·      standi við áætlanir í sundi.

 

© Skóli 2011